De Knesset

De Knesset (letterlijk: vergadering of samenkomst) is het parlement van de staat Israël. Het bestaat uit één Kamer en telt 120 leden, onder wie een voorzitter. Het gebouw waarin het parlement samenkomt, draagt eveneens de naam Knesset; het staat in de wijk Givat Ram in het centrum van Jeruzalem. De Knesset vormt de wetgevende macht en beslist zodoende over alle wetten. Ook is elke nieuwe regering onderhevig aan de goedkeuring van de Knesset en de Knesset kiest de president van Israël. Verder kan de Knesset besluiten zichzelf te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De Knesset is onderverdeeld in commissies waarin het voorbereidende werk wordt gedaan. Leden van de Knesset kunnen in de Knesset immuniteit aanvragen. Vroeger hadden ze dit automatisch.

Geschiedenis

Tot 1949 fungeerde de voormalige, op vrijwillige basis samengestelde Joods-Palestijnse volksvertegenwoordiging als raad voor de jonge staat Israël. In 1949, direct na de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog, verkoos men geen parlement maar een 'tijdelijke volksraad'. Deze had tot functie het schrijven van een grondwet. Al snel bleek echter dat men niet tot het schrijven van een grondwet over kon gaan. De volgende redenen worden hiervoor aangedragen:

 • Aanhangers van de Arbeidspartij vreesden dat een grondwet de macht van premier Ben-Gurion zou beperken.
 • Religieuzen vonden dat er geen basiswet voor Joden mag bestaan, buiten de heilige boeken om.
 • Oppositieleden waren verontrust dat zij geen stempel op de grondwet zouden kunnen drukken.

 • Daarom besloot men geleidelijk een grondwet te schrijven, in de vorm van basiswetten die samen de grondwet gingen vormen. De volksraad benoemde zichzelf tot parlement, oftewel de Knesset. Een pikant detail is dat de grondwet tot vandaag de dag niet geheel is voltooid.

  De Menorat

  Geschiedenis

  Een menora of menoure (Nederlands-Jiddisch) is een zevenarmige kandelaber/lampenstandaard, die gemaakt werd uit massief goud. Hij was het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en een van de oudste symbolen voor het Jodendom in het algemeen. Volgens sommige bijbelcommentatoren symboliseert de menora de brandende braambos die Mozes zag op de Sinaï.

  De menora mag niet worden verward met de negenarmige kandelaber die bij het chanoekafeest wordt gebruikt, de chanoekia. In het moderne Israël heeft het feest een nieuwe symboliek gekregen, en staat voor militaire dapperheid en de geboorte van de nieuwe natie.

  Mozes moest van God volgens precieze voorschriften een zevenarmige kandelaber laten maken en plaatsen in de Tabernakel, aan de zuidkant. In de 1ste tempel, gebouwd door koning Salomo, brandden 10 menora's, 5 aan weerszijden.

  Symboliek

  Het licht is een belangrijk symbool in het Jodendom. Op de 1ste dag van de schepping riep God het licht tevoorschijn. Zonder licht is er geen leven. De Thora wordt vergeleken met het licht en de mitswot (geboden) met de lampen die het licht zichtbaar maken. Israël zal het licht der wereld zijn. Ook de ziel van de mens wordt voorgesteld als een lamp. In het Nieuwe Testament staat dat God zelf Licht is. In de Openbaring is de zon van de 4de dag niet meer nodig omdat het Lam, dus Christus, het Licht is.

  Na de verwoesting van de 2de tempel in 70 n.Chr. had de menora geen rituele betekenis meer in de tempeldienst. De menora uit de tempel werd als oorlogsbuit meegenomen en in Rome tentoongesteld in de Vredestempel. Wel kwam de Menora vaak voor als afbeelding in synagoges, op graftombes en op schilderijen. De zevenarmige menora afkomstig uit de Joodse tempel staat afgebeeld op de triomfboog van Titus en werd het voorbeeld voor de afbeelding van de menora als officieel symbool van de staat Israël.

  Terug naar het reisverslag